Polityka prywatności

DLA DANYCH POZYSKANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSÓB :

Kętrzyn, 25 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Nałysnyk – Gacioch z siedzibą w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 3b/3, którego reprezentuje Alicja Nałysnyk – Gacioch – kierownik,

 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Przemysław Baranowski , kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Alicja Nałysnyk – Gacioch możliwy jest pod numerem tel. 501 034 348 lub adresem email inspektor-alinal-med@wp.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych pacjentom przychodni na podstawie art.6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy medyczni Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Alicja Nałysnyk – Gacioch ,

 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. wykorzystywania, przechowywania, przeglądania, utrwalania, pobierania, organizowania, porządkowania, usuwania i niszczenia.

 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń ,chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

 9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

 10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowanie decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

DLA DANYCH POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ:

Kętrzyn, 25 maja 2018

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Nałysnyk – Gacioch z siedzibą w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 3B/3 , którego reprezentuje Alicja Nałysnyk – Gacioch – kierownik,

 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Przemysław Baranowski , kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Alicja Nałysnyk – Gacioch możliwy jest pod numerem tel. 501 034 348 lub adresem email: inspektor-alinal-med.@wp.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych na podstawie art 6 oraz art. 9. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4. Zakres danych, które zostały przekazane to dokumentacja medyczna.

 5. Pana/Pani dane pozyskano z instytucji biorących udział w procesie leczniczym pacjentów.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj wykorzystywania, przechowywania, przeglądania, utrwalania, pobierania, organizowania, porządkowania, usuwania i niszczenia.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych-należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,

 8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora , jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy medyczni Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Alicja Nałysnyk – Gacioch ,

 10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym-,

 11. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych , w tym o profilowaniu.